Tevékenységeink

 

1. Társasági és kereskedelmi jog

 

Az Iroda működésében elsődleges szerepet tölt be a társasági és kereskedelmi jogi kérdésekből adódó ügyféligények folyamatos kielégítése

A nyújtott szolgáltatásaink magukba foglalják különösen a társaságok alapítását, tanácsadást a cég működésének megkezdéséhez és fenntartásához szükséges feltételek megteremtésében, folyamatos támogatást a napi operatív működéséhez, illetve a szakmai segítséget a társaságok szervezeti átalakításához, működésének bővítéséhez.

Más jogterületek (pl. adó, IT, pénzügyi szolgáltatások, vám) tapasztalatait és eredményeit felhasználva, szolgáltatásaink révén támogatjuk ügyfeleinket abban is, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi környezetben üzletpolitikai érdekeiknek leginkább megfelelő szerződéses konstrukciók biztosítsák operatív működésük és üzletfejlesztésük sikeres és egyben hatékony megvalósítását mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacon.

2. Peres eljárás

 

A gazdasági versenyben felmerülő különböző jogviták esetén egyre jelentősebb szerepet tölt be a vita gyors, megnyugtató, a képviselt fél érdekeit messzemenően figyelembe vevő lezárása.

A felmerülő viták megnyugtató rendezésében (jogvita tárgyának felmérése, aktuális kérdések azonosítása, jövőbeni kérdések prognosztizálása, a fél teljes körű képviselete és a vita lezárása) fontos szerep juthat a fél jogi képviselőjének.

Az egyes jogviták sikeres lezárásában, illetve újabbak elkerülésében, az ügyfél jogainak érvényesülésében, megfelelő védelmében fontos, hogy az adott jogvita megfelelő kezelésre kerüljön, a hatékony és gyakorlati tapasztalatokon alapuló tanácsadás megvalósuljon. Célunk, hogy formális és informális, a vita megoldását segítő mechanizmusok alkalmazásával segítsük a problémák elkerülését, megoldását.

Az Iroda munkatársai jelentős szakmai tapasztalatuk révén készen állnak arra, hogy felmérjék ügyfeleink rövid- és hosszabbtávú érdekeit, azokat megfelelően értékeljék, kidolgozzák a felmerült vita során követendő eljárásokat és stratégiákat, illetve az alkalmazandó költség-hatékony megoldásokat, és ennek köszönhetően ügyfeleinket a hazai és nemzetközi rendes-, valamint választottbíróságok, a közbeszerzési döntőbizottság, a gazdasági versenyhivatal, illetve más eljáró hatóságok előtt magas szinten, hatékonyan képviseljék.

Irodánk a felmerülő viták, peres eljárások széles körével foglalkozik. Az alábbi területeken különösen nagy tapasztalatokkal rendelkezünk: banki szféra, pénzügyi szolgáltatások, értékpapír, biztosítás, IT, szellemi alkotások, e-kereskedelem, energetika, vám, adózás, versenyjog, államigazgatási körbe tartozó kérdések, egyesülés, átalakulás, vállalati felvásárlások, építési és kivitelezési kérdések, munkaügy, környezetvédelem, termékfelelősség, csőd- és felszámolás, továbbá emberi jogi kérdések.

Amennyiben ügyfeleink gazdasági érdekei úgy kívánják, jogászaink segítenek a kibocsátásra kerülő jogszabályok értelmezésében, értelmeztetésében, továbbá szükség esetén kezdeményezik azok felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság előtt.

3. Átalakulások és vállalatfelvásárlások

 

A vállalatok növekedésének, illetve hatékonyságuk növelésének fontos stratégiai eszköze lehet adott vállalkozás átstrukturálása, más vállalkozás(ok) (vagyontárgyak, vagyonrészek) felvásárlása és értékesítése, az egyes vállalkozásokban különböző érdekeltségek szerzése.

E folyamatok számos jogi, adózási, könyvviteli és pénzügyi kérdés megfelelő kezelését és megoldását igénylik. A hatékony tanácsadás nagyban elősegíti, hogy valamennyi jogi vonatkozással bíró, illetve a működést befolyásoló kérdés még a vizsgálati időszakban részletes áttekintést nyerjen, az egyes bekövetkező, illetve valószínűsíthető eredmények kellő mértékben feltárásra kerüljenek és ezek átfogó értékelése alapozza meg egy üzleti döntés indokoltságát.

Az Iroda - korábbi hagyományai, jelentős tranzakciókban szerzett szakmai tapasztalatai, továbbá más együttműködő partnerei révén - a komplex feltárás teljes ellátását vállalja.

Az üzleti célok megvalósítását alátámasztó munkák ellátása során a vizsgálat egyaránt kiterjedhet a vállalati átvilágítások és versenyjogi kérdések mellett a teljes vállalkozás működésének, illetve az általa képviselt piaci szegmens részleteinek átfogó elemzésére, tanulmányok készítésére.

4. IT, távközlés, e-kereskedelem

 

E három iparág a modern technológiai fejlődés eredményeként napjainkban jelentős változásokon megy keresztül. A gyors változások természetesen igénylik a jogi szabályozás folyamatos és fokozatos fejlesztését is.

Az Iroda fontosnak tartja ezen területek kiemelt kezelését. Jogászaink széleskörű és igen alapos szakmai ismeretekkel, tapasztalattal rendelkeznek az adott területen jelentkező vagy az azt érintő kérdések komplex megközelítésében és kezelésében, biztosítva ezzel a felmerülő jogi problémák sikeres és egyben hatékony megoldását.

Szolgáltatásaink magukba foglalják az adott terület kérdéseinek valamennyi részét, így különösen az alábbiakat:

 • hardver beszerzések, telepítések
 • szoftver beszerzések, értékesítések (kereskedelmi megállapodások) és telepítések
 • szoftver vizsgálatok
 • hálózatfejlesztések
 • teljes körű telekommunikációs jogszolgáltatás, tanácsadás és képviselet
 • különböző hatóságoknál való eljárás
 • engedélyeztetés
 • biztonsági jogi audit
 • adatvédelem, adatbiztonság
 • elektronikus aláírással kapcsolatos tanácsadás, engedélyeztetés
 • törvényességi vizsgálat
 • IT projektek jogi minőségfelügyelete
 • titkosítás elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó kérdések (így: szerződések, felelősség, számlázás, fizetés).

Mindezen szolgáltatások az üzleti szféra valamennyi területét érintik, és igénybevételük elősegíti az egyes vállalkozások hatékony piaci részvételének fenntartását, működésük biztonságának garantálását.

5. Szellemi alkotások

 

A szellemi alkotások lényeges és értékes elemei az üzleti szférának, de különösen az ipari és információs technológia, telekommunikáció, média, szórakoztatóipar területeinek.

Valamennyi üzletág használ, illetve működése során generál olyan szellemi alkotásokat, melyek szerves részét képezik a cég üzleti sikereinek és – még ha közvetett formában is – értékkel bírnak. A szellemi alkotások különösképp érintik a

 • jó hírnevet
 • kereskedelmi jelzést, megjelenítést
 • technológiai fejlesztést, találmányt
 • üzleti titkot, titkos információkat
 • szerzői jogot.

Az ügyfelek számára a további sikeres működés biztosítékaként elengedhetetlen, hogy mindezen értékek megfelelő védelemben részesüljenek és minél nagyobb mértékben hasznosíthatóak és kamatoztathatóak legyenek.

Irodánk munkatársai a szellemi alkotások védelmének biztosításához, értékük fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások teljes körét ellátják. Feladataink teljesítése így átfogja

 • az egyes szellemi alkotások regisztrációját,
 • eljárást az illetékes hazai és nemzetközi hatóságok előtt,
 • állásfoglalások készítését,
 • tanácsadást védelemben részesíthető szellemi alkotásokra vonatkozóan,
 • szükséges intézkedések megtételét a védelemben részesülő szellemi alkotás jogosultjával szembeni jogsértés megszüntetése iránt, illetve ilyen potenciális jogsérelem bekövetkezésének elkerülése érdekében,
 • egyes szellemi alkotások tulajdonjogának átruházása esetén az értékesítés feltételeihez, illetve a vonatkozó szellemi alkotás értékének fenntartásához való tanácsadást.

6. Humán erőforrás és munkajog

 

A jogi területek közül az egyik leggyorsabban változó szféra a munkajog, ezen belül is a munkavégzéshez kapcsolódó szabályok és azok megfelelő értelmezésének köre, illetve alkalmazásuk. A gyorsan változó munkavégzési előírások és a növekvő piaci követelmények feladatok széles körének megoldását igénylik mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről.

Az Iroda fontos feladatának tartja mindezen teendők megfelelő kezelését, ellátását.

Szolgáltatásaink a munkavégzéshez kapcsolódó valamennyi kérdést átfogják, így kiterjednek

 • vezetői megállapodások,
 • egyéni munkaszerződések és kollektív megállapodások,
 • belső szervezeti szabályok, szabályzatok,
 • belső működési előírások,
 • ösztönző rendszerek, belső érdekeltségi rendszerek létrehozására illetve kialakítására;
 • engedélyek, illetve a munkavégzéshez szükséges egyéb dokumentumok beszerzésére, feltételek megteremtésére,
 • a szabályozásban bekövetkező változásokról való folyamatos tájékoztatásra,
 • belső előírások, szabályzatok rendszeres felülvizsgálatára,
 • hatóságok, illetve bíróságok előtti képviseletre,
 • a társaság szervezeti felépítését, működését, illetve státuszát érintő változások eredményeként felmerülő kérdésekre és feladatokra.

A fent felsorolt sokrétű szolgáltatás biztosításával segítjük ügyfeleinket abban, hogy működésük folyamatossága és annak jogszabályokkal való összhangja mindvégig garantálva legyen.

7. Ingatlan

 

Az ingatlanpiac területének jelentősége az utóbbi időszakban – a fokozódó globalizáció eredményeként – folyamatosan növekszik. Egyre több pénzintézet, befektetési és ingatlanfejlesztési vállalkozás, illetve befektetési alap jelenik meg az ingatlanpiac résztvevőinek sorában.

Irodánk jól képzett szakemberei segítséget nyújtanak az egyes projektek sikeres megvalósításához. Irodánk közreműködik:

 • befektetési társaságok alapításában
 • megfelelő befektetési forma és lebonyolítás kidolgozásában
 • befektetési lehetőségek felmérésében, értékelésében
 • befektetés környezetének felmérésében
 • vonatkozó szabályozási előírások elemzésében és értelmezésében
 • tulajdonszerzés lebonyolításában
 • kivitelezés jogi munkálatainak megszervezésében és felügyeletében
 • pénzügyi lebonyolítás támogatásában
 • ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában.

8. Közbeszerzési eljárások

 

Az állam növekvő szerepvállalása szükségszerűen vonja maga után a közbeszerzési eljárások jelentőségének felértékelődését.

A közbeszerzési jog egyre nagyobb hangsúlyt kapó területén az alábbi szolgáltatások nyújtását vállaljuk:

 • ügyfeleink képviselete a közbeszerzési eljárások folyamán,
 • a közbeszerzési törvényre és annak a mindennapi gyakorlatban történő használatára vonatkozóan kérdések értelmezése,
 • közbeszerzési pályázatok dokumentumainak előkészítése és véglegesítése,
 • ügyfeleink képviselete a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában (különösképp tárgyalásokon és a szerződések aláírásánál),
 • a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt való eljárás.

9. Államigazgatás és szabályozási kérdések

 

Irodánk munkatársai jelentős gyakorlattal rendelkeznek a különböző állami, államigazgatási szervek, továbbá a közhatalmi szervek részére nyújtott államigazgatási és szabályozási kérdésekben.

Szakmai tapasztalataink alapján tanácsadói szolgáltatást végzünk a jogalkotási körbe tartozó jogi normák kialakításában, véleményezésében, végrehajtásában és értelmezésében egyaránt.

A hazai jogalkotási és jogalkalmazói kérdésekben való közreműködés mellett munkatársaink segítséget nyújtanak a nemzetközi szabályozási kérdésekben való részletes tájékoztatásban, az Európai Uniós normák ismertetésében, implementálásának folyamatában, a harmonizációs kérdésekben való eljárásban, illetve az ezekhez kapcsolódó képviseletben.

10. Pénzügyi szolgáltatások

 

Az Iroda - munkatársainak jelentős szakmai háttere és gyakorlati tapasztalatai alapján - a pénzügyi szolgáltatások teljes körében törekszik az ügyfelek igényeinek kielégítésére.

A pénzügyi szolgáltatások kiterjednek a banki, értékpapír kibocsátási és kereskedelmi területekre egyaránt. A pénzügyi jogterületeken belül szolgáltatásaink széles skálája áll ügyfeleink rendelkezésére, de munkánk elsősorban a következő feladatok ellátását érinti

 • hitelmegállapodások és kölcsönszerződések kidolgozása, véleményezése,
 • projektfinanszírozás,
 • biztosítéki megállapodás kialakítása,
 • belső szabályzatok kialakítása,
 • eljárás illetékes hatóságok előtt,
 • közreműködés kereskedelmi ügyletek lebonyolításához kapcsolódó fizetések feltételeinek kidolgozásában,
 • garanciák kidolgozása,
 • készpénzhelyettesítő fizetési eszközök kidolgozása, implementálása.

11. Környezetvédelem

 

A környezetvédelmi ügyek képezik egyik jelentősen fejlődő részét szolgáltatásainknak. A megvalósítandó projektekkel együtt jár, hogy a projekt jellegétől függően számtalan megválaszolandó környezetvédelmi tárgyú kérdés merül fel, és a munka során megoldást igényel az egyes környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés biztosítása.

Az iroda a környezetvédelmi kérdések teljes körére vonatkozóan biztosít tanácsadást és képviseletet, mely kiterjed többek között

 • az általános (hazai és nemzetközi normákról szóló) tájékoztatásra
 • igényérvényesítésre
 • hatóságok előtti eljárásra engedélyeztetési kérdésében
 • kibocsátott határozatokkal kapcsolatos államigazgatási kérdésekben való eljárásra
 • környezetvédelmi vizsgálatra
 • környezetvédelmi stratégia és megvalósítási terv elkészítésében való közreműködésre.

Szolgáltatásaink adott vállalkozás működésének valamennyi fázisát (a megvalósítástól a tevékenység befejezéséig) átfogják, így lehetőség van az egyes környezetvédelmi kérdések egységes kezelésére.

12. Adó és vám

 

Valamennyi kereskedelmi tranzakció meghatározott adójogi vonatkozásokkal jár együtt. Gyakran épp az adójogi kérdések és vonzatok befolyásolják az egyes tranzakció megvalósítási rendjét, fázisait, végleges lezárását, társasági-szervezeti rendjét, az üzleti koncepció kialakítását.

Irodánk szakmai háttere, valamint jogászaink adott jogterületen mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan kellő mélységben, illetve szélességben fennálló ismerete biztosítja, hogy ügyfeleink szilárd szakmai támogatásban és iránymutatásban részesüljenek egyes üzleti céljaik kialakítása és végrehajtása során az adó- és vámjogi szolgáltatásaink igénybevétele esetén.

Szakértőink bevonásával lehetőség nyílik valamennyi adójogi területen jogi szolgáltatások igénybevételére az általános adójogi kérdések megoldásától kezdve a komplex, új tőkepiaci eszközök, társasági- és projektfinanszírozási termékeket érintő hatékony adózási módszerek kifejlesztéséig terjedően.

Vámjogi területen - az általános szakértői tanácsadás mellett – közreműködünk egyes ügyfeleink áruszállításaival kapcsolatos körülmények kedvező alakítását biztosító kérdések megoldásában és az optimális feltételek megteremtésében.